Regulamin Sklepu Internetowego JapArt.pl


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://www.japart.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy
https://www.japart.pl, zwany dalej "Sklepem", działa na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa
warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz
tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep.

3. Każdy
Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać postanowień
niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach
nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W
REGULAMINIE

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
– formularz dostępny na stronie internetowej www.japart.pl
umożliwiający złożenie Zamówienia.

KLIENT
Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży
ze Sprzedawcą.

KONSUMENT
osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.

PRODUKT

dostępnaw Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN
niniejszy regulamin Sklepu.

SKLEP

Sklep internetowy Mateusz Dybaś - Sprzedaż i Usługi działający pod
adresem www.japart.pl.

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA

Mateusz Dybaś - Sprzedaż i Usługi (skrót firmy:
MD – SiU) NIP: 6842674653 REGON: 527458722

UMOWA SPRZEDAŻY
Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu.

ZAMÓWIENIE
oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

CENA

wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany
zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE
PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep
www.japart.pl prowadzi sprzedaż nowych, zgodnych z umową Produktów
w klimacie japońskim.

2. Informacje na
stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

3. Klient, składając
Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach
podanych w jego opisie.

4. Cena Produktu
podana na stronie Sklepu jest w złotych polskich (PLN) i zawiera
wszystkie składniki, nie zawiera kosztów dostawy.

5. Zamówienia można
składać przez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień
- 24 godziny na dobę przez cały rok.

6. Warunkiem
złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i
akceptacja jego postanowień.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY
SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy
Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Po złożeniu
Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co
powoduje związanie Klienta zamówieniem.

3. Potwierdzenie
otrzymania Zamówienia zawiera wszystkie istotne elementy Zamówienia
i jest przesyłane drogą elektroniczną.

4. Z chwilą
otrzymania przez Klienta potwierdzenia, zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca
udostępnia następujące sposoby płatności: płatność
elektronicznym systemem płatności.

2. Warunkiem wysyłki
Produktu jest opłacenie zamówienia przed jego realizacją.

3. W przypadku
płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności
Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za
pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich
banków.

4. Produkt zostanie
wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I
SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy
Produktu pokrywa Klient i są ustalane w trakcie składania
Zamówienia.

2. Termin dostawy
Produktu składa się z czasu kompletowania oraz czasu dostawy przez
przewoźnika.

3. Czas realizacji Produktów dostępnych w stałej ofercie wynosi dwa tygodnie. Składa się na to wykonanie nadruku na płótnie, skompletowanie oraz spakowanie zamówienia.

4. W przypadku indywidualnych Produktów, czas realizacji zamówienia wynosi trzy tygodnie. Składa się na to wytworzenie indywidualnej grafiki, wykonanie nadruku na płótnie, skompletowanie oraz spakowanie zamówienia.

5. Zakupione
Produkty są dostarczane wyłącznie na terenie Polski za
pośrednictwem firmy kurierskiej inPost.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja z tytułu
braku zgodności Produktu z umową.

1. Podstawa i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z
tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o
prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,

2. Podstawa i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego
Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

3. Sprzedawca jest
odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności
Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i
ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności
Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego
imieniu jest dłuższy.

4. Zawiadomienia o
braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego
żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: kontakt.japart@gmail.com.

5. W powyższej
wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak
najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie
ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

6. Dla oceny
nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma
obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany
jest do odebrania go na swój koszt,

7. Sprzedawca
ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

8. W przypadku
reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie
reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z
jej uwzględnieniem,

9. W związku z
uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca
odpowiednio:

a) pokrywa koszty
naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,

b) obniża cenę
Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru
zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca
Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni
od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,

c) w przypadku
odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę
Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego
towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy,
Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do
Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

10. Odpowiedź na
reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku
np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA
OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem
pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie
Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej
odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w
terminie 14 dni.

2. W razie
odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą,
a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać
go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie,
jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem.

3. W przypadku
odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy skontaktować się mailowo
na adres: kontakt.japart@gmail.com

4. Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że
Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa
w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy
oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W
celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów
Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko
w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie
stacjonarnym.

5. Z zastrzeżeniem
pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości
Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7
niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w
terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6. Jeżeli Konsument
wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany
do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Jeżeli
Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.

8. Konsument
odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego
paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9. Termin
czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy,
liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt
będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w
którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż
przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.

10. Prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem
świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb.

11. Prawo
odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy,
jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy
swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9

RODZAJ I ZAKRES
USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca
umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi
Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.

2. Świadczenie
Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się
na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma
prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści
reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i
prezentowanych w nim materiałów.

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA
I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie
Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez
Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Umowa o
świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu
złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i
ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania
jego składania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania
techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer (lub
urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

b ) dostęp do
poczty elektronicznej,

c) przeglądarka
internetowa,

d) włączenie w
przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca
zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i
praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca
zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym.

6. Usługobiorcę
obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE
ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje
związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem
Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: kontakt.japart@gmail.com

2. W powyższej
wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie
reklamacji przez Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie
reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

4. Odpowiedź
Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail
Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany
przez Usługobiorcę sposób

§ 12

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

1. Umowy zawierane
poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku
niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym
prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie
mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory
wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą
rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją
polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie
byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla
którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy
sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4. Ewentualne spory
powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)
będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym
zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17
listopada 1964 r.
Polityka prywatności

Polityka prywatności
opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w
tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza
polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:
japart.pl

2. Operatorem
serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Mateusz Dybaś - Sprzedaż i Usługi (skrót firmy:
MD – SiU) NIP: 6842674653 REGON: 527458722

3. Adres kontaktowy
poczty elektronicznej operatora: kontakt.japart@gmail.com

4. Operator jest
Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
podanych dobrowolnie w Serwisie.

5.Serwis
wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

a) prowadzenie
newslettera

b) prowadzenie
systemu komentarzy

c) prowadzenie
rozmów typu chat online

d) obsługa zapytań
przez formularz

e) przygotowanie,
pakowanie, wysyłka towarów

f) realizacja
zamówionych usług

g) prezentacja
oferty lub informacji

5. Serwis realizuje
funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:

a) poprzez
dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.

b) poprzez
zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”).

§ 2

WYBRANE METODY
OCHRONY DANYCH

1. Miejsca logowania
i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
(certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,
wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze
użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Dane osobowe
przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że
jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu
dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

3. Istotnym
elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania
danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje
komponentów programistycznych.

§ 3

HOSTING

1. Serwis jest
hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora Shopify

2. Firma hostingowa
w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na
poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

a) zasoby określone
identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

b) czas nadejścia
zapytania,

c) czas wysłania
odpowiedzi,

d) nazwę stacji
klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

e) informacje o
błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

f) adres URL strony
poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

g) informacje o
przeglądarce użytkownika,

h) informacje o
adresie IP,

i) informacje
diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług
poprzez rejestratory na stronie,

j) informacje
związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora
oraz wysyłanej przez Operatora.

§ 4

TWOJE PRAWA I
DODATKOWE INFORMACJE

1. W niektórych
sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe
innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z
Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na
Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

a) firma hostingowa
na zasadzie powierzenia

b) kurierzy

c) operatorzy
płatności

d) operatorzy
systemu komentarzy

e) operatorzy
rozwiązania typu chat online

2. Twoje dane
osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to
konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych
osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu
do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż
przez 3 lata.

3. Przysługuje Ci
prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do
danych osobowych Ciebie dotyczących,

b) ich sprostowania,

c) usunięcia,

d) ograniczenia
przetwarzania,

e) oraz przenoszenia
danych.

4. Przysługuje Ci
prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w
pkt 3.2 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym
profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być
wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.

5. Na działania
Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7. W stosunku do
Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu
świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia
przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8. Dane osobowe nie
są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza
teren Unii Europejskiej.

§ 5

INFORMACJE O
FORMULARZACH

1. Serwis zbiera
informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe,
o ile zostaną one podane.

2. Serwis może
zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,
adres IP).

3. Serwis, w
niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika
wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika
pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w
formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.
Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje,
do czego on służy.

§ 6

LOGI ADMINISTRATORA

1. Informacje
zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane
te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

§ 7

TECHNIKI
MARKETINGOWE

1. Operator stosuje
techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać
złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego
śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych
danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym
warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

2. Operator stosuje
korzysta z piksela TikToka. Ta technologia powoduje, że serwis
TikTok wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu.
Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest
administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych
dodatkowych danych osobowych serwisowi TikTok. Usługa bazuje na
wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

3. Operator stosuje
rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do
użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po
odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na
otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

§ 8

INFORMACJA O PLIKACH
COOKIES

1. Serwis korzysta z
plików cookies.

2. Pliki cookies
(tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem
zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies
wykorzystywane są w następujących celach:

a) utrzymanie sesji
użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i
hasła;

b) realizacji celów
określonych powyżej w części "Istotne techniki
marketingowe";

5. W ramach Serwisu
stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.

6. Oprogramowanie do
przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na
ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia
stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies
zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z
operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm:
Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z
siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

§ 9

ZARZĄDZANIE PLIKAMI
COOKIES – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik
nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies
niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,
utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych
przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.